výron semena

silna ejakulacia

Impotencia

Lieky na potenciu / Liečba erektilnej dysfunkcie / Erekčné tabletky / Tabletky na erekciu / Liek na impotenciu a depresiu

Trittico AC 150

trazodoni hydrochloridum

Antidepresívum s kladným vplyvom na sexuálne funkcie, mužskú potenciu.

Kedy voliť trazodón v sexuologickej praxi? K liečbe sexuálnej dysfunkcie sprevádzajúcej depresiu.

Skrátená informácia o lieku TRITTICO® AC 75, AC150 filmom obalené tablety.

Liečivo: Trazodoni hydrochloridum 75 mg v 1 tablete s riadeným uvoľňovaním, s deliacimi ryhami na delenie na tretiny. Trazodoni hydrochloridum 150 mg v 1 tablete s riadeným uvoľňovaním, s deliacimi ryhami na delenie na tretiny.

IS: Antidepresívum.

Indikácie: Depresia rôzne etiológie, vrátane typov sprevádzaných anxietou, poruchami spánku alebo sexuálnou dysfunkciou neorganického pôvodu.

Kontraindikácie: Precitlivenosť na účinnú látku alebo pomocné látky, intoxikácia alkoholom alebo hypnotikami. Akútny infarkt myokardu.

Osobitné upozornenia: Pacienti so samovražednými myšlienkami a sebapoškodzovaním musia byť pozorne sledovaní. Liek sa nemá podávať deťom a mladistvým do 18 rokov veku. Obsahuje sacharózu. Neexistujú žiadne dôkazy, že by bol trazodón návykový.

Nežiaduce účinky: Ospalosť, závraty, nervozita, únava, cefalgie a nespavosť, nauzea, zápcha, xerostómia, serotonínový syndróm, ortostatická hypotenzia. Zriedkavo priapizmus. Výskyt nežiaducich účinkov možno redukovať užívaním postupné sa zvyšujúcich denných dávok až do maximálnej dávky odporúčanej lekárom.

Interakcie: Ak je trazodón podávaný so silným inhibítorom CYP3A4, malo by sa uvažovať o nižšej dávke trazodónu. Pri podávaní s prípravkami obsahujúcimi extrakt z ľubovníka je možný vyšší výskyt nežiaducich účinkov.

Tehotenstvo a dojčenie: Dáta dokazujú, že trazodón nemá žiadne vedľajšie účinky na tehotenstvo alebo na zdravie plodu či novorodenca. Pri dojčení je nutné zvážiť pomer risk / benefit.

Dávkovanie: Dospelí: zvyčajne 75-150 mg / deň v jednej dávke večer pred spaním, môže zvýšiť na 300 mg / deň v dvoch čiastkových dávkach. U hospitalizovaných pacientov sa môže zvýšiť na 600 mg / deň, v rozdelených dávkach. Starší pacienti: počiatočná dávka je 100 mg / deň večer, je možné zvyšovať podľa odozvy do 300 mg / deň. Pri liečbe sexuálnych dysfunkcií sa podáva 150-200 mg denne. Liek sa podáva po jedle a liečebný cyklus by mal trvať aspoň jeden mesiac.

Balenie: Tablety 20 x 150 mg, 60 x 150 mg, 30 x 75 mg.

Dátum poslednej revízie SPC: 8.9.2010.

Výdaj: Prípravok je viazaný na lekársky predpis a je hradený zdravotnými poisťovňami. Zoznámte sa prosím so Súhrnom charakteristických vlastností lieku (SPC).

Úplnú informáciu pre predpisovanie obdržíte na adrese:
Medicom International s.r.o. Chrbticovej 7, 635 00 Brno
Tel. (+420) 546 123 111, Fax (+420) 546 123112 www.medicomint.cz, www.trittico.cz

Odborná štúdia k téme: Raboch J., Lanková J.: Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. Deprese. Novelizace 2008. Žourková A.: Sexuální dysfunkce. Lékařské listy č. 23/2007.

Trittico AC 150

trazodoni hydrochloridum

Antidepresivum s kladným vlivem na sexuální funkce.

Kdy volit trazodon v sexuologické praxi? K léčbě sexuální dysfunkce provázející depresi.

Zkrácená informace o přípravku TRITTICO® AC 75, AC150 potahované tablety.

Léčivá látka: Trazodoni hydrochloridum 75 mg v 1 tablete s řízeným uvolňováním, s dělícími rýhami k dělení na třetiny. Trazodoni hydrochloridum 150 mg v 1 tabletě s řízeným uvolňováním, s dělícími rýhami k dělení na třetiny.

IS: Antidepresivum.

Indikace: Deprese různé etiologie, včetně typů provázených anxietou, poruchami spánku nebo sexuální dysfunkcí neorganického původu.

Kontraindikace: Přecitlivělost na účinnou látku nebo pomocné látky, intoxikace alkoholem nebo hypnotiky. Akutní infarkt myokardu.

Zvláštní upozornění: Pacienti se sebevražednými myšlenkami a sebepoškozováním musí být pečlivě sledováni. Přípravek by neměl být podáván dětem a mladistvým do 18 let věku. Obsahuje sacharosu. Neexistují žádné důkazy, že by byl trazodon návykový.

Nežádoucí účinky: Ospalost, závratě, nervozita, únava, cefalgie a nespavost, nauzea, zácpa, xerostomie, serotoninový syndrom, ortostatická hypotenze. Vzácně priapismus. Výskyt nežádoucích účinků lze redukovat užíváním postupné se zvyšujících denních dávek až do maximální dávky doporučené lékařem.

Interakce: Je-li trazodon podáván se silným inhibitorem CYP3A4, měla by být zvážena nižší dávka trazodonu. Při podávání s přípravky obsahujícími extrakt z třezalky je možný vyšší výskyt nežádoucích účinků.

Těhotenství a kojení: Data dokazují, že trazodon nemá žádné vedlejší účinky na těhotenství nebo na zdraví plodu či novorozence. Při kojení je nutno zvážit poměr risk / benefit.

Dávkování: Dospělí: obvykle 75-150 mg / den v jedné dávce večer před spaním, lze zvýšit na 300 mg / den ve dvou dílčích dávkách. U hospitalizovaných pacientů lze zvýšit na 600 mg / den, v rozdělených dávkách. Starší pacienti: počáteční dávka je 100 mg / den večer, lze zvyšovat dle odezvy do 300 mg / den. Při léčbě sexuálních dysfunkcí se podává 150-200 mg denně. Přípravek se podává po jídle a léčebný cyklus by měl trvat alespoň jeden měsíc.

Balení: Tablety 20 x 150 mg, 60 x 150 mg, 30 x 75 mg.

Datum poslední revize textu SPC: 8.9.2010.

Výdej: Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen zdravotními pojišťovnami. Seznamte se prosím se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).

Úplnou informaci pro předepisování obdržíte na adrese:
Medicom International s.r.o. Páteřní 7, 635 00 Brno
Tel. (+420) 546 123 111, Fax (+420)
546 123112 www.medicomint.cz, www.trittico.cz

Odborná studie k tematu: Raboch J., Lanková J.: Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. Deprese. Novelizace 2008. Žourková A.: Sexuální dysfunkce. Lékařské listy č. 23/2007.

Ďalšie články k téme:

>> Späť na úvodnú stránku

Porucha erekcie je úspešne liečiteľný zdravotný problém, priatelia!

Naše ďalšie projekty: Neplodnost.sk Freejob.sk Ebooks.sk

Copyright © 2000 - 2023, Impotencia.sk

Impotencia - Facebook   Impotencia - Twitter   Impotencia - Googleplus   Impotencia - Instagram   Impotencia - RSS   Impotencia - Youtube

problémy s erekciou